Portfolio

Shinji Ohmaki" Memorial Rebirth Senjyu 2015 Adachi-shijyo"

exhibition:Shinji Ohmaki " Memorial Rebirth Senjyu 2015 Adachi-shijyo"
Venue: Metropolitan Central Wholesale Market Adachi /Tokyo
Year:2015.10.11
medium:bubble machine, bubble liquid, Fan, Lighting
Size:φ504 x 400 mm / 1 machine x 50
Performance : Kurukuru Charmy(Kentaro Onishi, Emi Tomizuka, Miyako Matsuoka), Misuzu Kikyou, Rei Noda, Hiroki Chiba, Natsuki Nishimoto, Yumi Okubo, Tomo Mizukoshi, Akane Sato, Senju Chindon, Dajaken Band and more
Clothing material provided:Akane Sato
Photo:Matsuo Ujin

back